Một ngày hoạt động bổ ích tại Viện dưỡng lão Tuyết Thái

Một ngày hoạt động bổ ích tại Viện dưỡng lão Tuyết Thái

Là một trong những hoạt động nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần tại Viện dưỡng lão Tuyết Thái cho các cụ người cao tuổi tại đây. Hôm nay, các cụ người cao tuổi tham gia hoạt động trồng cây kết hợp tận dụng các vỏ chai nhựa phế loại mang ý nghĩa bảo vệ môi trường.

 

Và cuồi cùng đây là 1 trong những thành quả của các cụ này:

Share this post